Thực hiện  kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của ủy ban nhân ân Huyện Hương Khê về Kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân ...